^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Egyéni fejlesztés

„ Minden értelmi fogyatékos embernek joga van, hogy olyan
személyként fejlesszék, aki képes megfontoltan dönteni és
választani, aki ésszerűen meg tudja állapítani, hogy mit szeret
és mit nem, akinek adekvát kapcsolatai vannak a többi
emberrel, és aki a lehető legkevesebb segítséget várja a
környezetétől. Bár az értelmi sérülés mértéke befolyásolja a
végső eredményt, mégis számos tényező van, amelyekre
hatással lehetünk alacsony intelligenciaszint mellett is.”
/Dr. H.C.Günzburg: PAC/

 

Fogyatékos ellátás:

Intézményünk lakóinak egyéni fejlesztését, pedagógiai kísérését a mentálhigiénés csoport dolgozói végzik. Egy kollégához átlagosan 25 lakó tartozik. Fejlesztési területek az önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció és tevékenység. A lakók meglévő képességeit a PAC ( Pedagógiai Analízis és Curriculum a szociális és személyiségfejlődés mérésére értelmi fogyatékosoknál) teszt segítségével mérjük fel. Ez alapján egy 5évre szóló, féléves lebontású Egyéni fejlesztési terv készül, új lakónál az anamnézis figyelembevételével. Az elért eredményeket félévente a munkacsoport közösen értékeli és javaslatot tesz az esetleges módosításra.

Kollégáimmal heti órarend alapján végezzük a munkánkat, melyben egyéni fejlesztés és csoportos foglalkozás is található. A feladatok elvégzésének helye és időtartama azonban nagyon változatos lehet. Rendelkezésünkre áll egy a mentálhigiénés szoba, a könyvtár, a hencsergő, a konditerem és természetesen a hatalmas udvar. A fejlesztést a lakók igényeinek, kívánságainak figyelembevételével igyekszünk megvalósítani. Részvételük ezeken az alkalmakon önkéntes. Bizalmas légkör kialakításával megfelelő mértékű motivációs szint érhető el.

Az önkiszolgáláshoz kapcsolódó tevékenységek során az ebédlőben, illetve a lakószobákban tudunk segítséget nyújtani. Az étkezés, tisztálkodás, öltözködés ösztönzéssel és példaadással rutinszerűvé válik. Akinek korlátozottabbak a képességei, annak az együttműködő képesség elsajátíttatása a célunk. Teljes ellátásra szoruló lakóinknál a maximális komfortérzet elérésére törekszünk.

Egyik legfontosabb feladatunk a lakóink munkavégzésének támogatása. Átlagosan 160 fő vesz részt valamilyen fajta foglalkoztatásban. A munkahelyeken új munkafolyamatok elsajátításánál, begyakorlásánál van lehetőség a fejlesztésre. Hosszú folyamat a feladattudat kialakulása. Pontos munkakezdés, kitartó munkavégzés, egyenletes munkateljesítmény amelyek a célkitűzések között szerepelnek. A kellemes munkahelyi légkörnek elengedhetetlen része az alkalmazkodó készség bizonyos szintje.

A kommunikáció területén a verbalitáson kívül az érzékeléssel, írással, olvasással, számolással, valamint a pénz ismeretével kapcsolatos képességek fejlesztése a cél. Ebben az esetben nagy jelentősége van a pontos felmérésnek, hiszen felnőtt emberekről van szó, akiknél ezen képességek szinten tartása esetenként csodálatos eredmény. A dementálódás folyamatát lassíthatjuk az ismeretek rendszeres ismétlésével, a régmúlt eseményeinek felidézésével.

A szocializáció igen fontos fejlesztési terület, hiszen lakóink egy mint nagy családban élnek itt együtt. Folyamatosan szükség van a toleráns viselkedés gyakorlására, a különböző konfliktuskezelési technikák és illemszabályok elsajátítására és alkalmazására. Ezen a területen feladat a társas kapcsolatok támogatása, általános tájékozottság bővítése a saját személyét, illetve környezetét illetően.

A szabadidő hasznos eltöltése során lakóink személyisége fejlődik, társas kapcsolataik gazdagodnak. A választék nagyon széles: szakkörök, hittanóra, filmklub, templom-látogatás, sportfoglalkozás, kutyaterápia, kirándulások, nyaralás, színházlátogatás, évszakokhoz – évfordulókhoz – jeles napokhoz kapcsolódó ünnepek megrendezése. Lehetőség van mozgásos, illetve manuális, kreatív szabadidős tevékenységekre is. Rendelkezésre állnak szabadon használható számítógépek, internetezési lehetőséggel, mely az érdeklődőknek kaput nyit a nagyvilágra.

A fejlesztéshez tartozik még a hétköznapi élet praktikus tevékenységeinek közös lebonyolítása. Ilyen többek között a vásárlás, sütés – főzés, ruhanemű apró javítása, takarítási munkák, a pénz kezelése, beosztása, születésnapok megünneplése, egymás megajándékozása, rokoni és külsős baráti kapcsolatok ápolása, a gyász közös megélése – feldolgozása, segítségnyújtás a rászorulóknak.

Ezeken túl a különböző lakóegységek sajátos lehetőségekkel is rendelkeznek a fejlesztő munkához. A Sármányban Shnoezellen terápiára alkalmas helyiség, a központi épületben jól felszerelt kiskonyhák, gazdag könyvtár, mozgásra egy modern konditerem az alagsorban, illetve a Hencsergő áll a lakóink rendelkezésére. A Félutas ház különleges módon teremt lehetőséget a felkészüléshez az önálló életre.

Az elmúlt évben sok új lakó költözött be, akinek felmérése rövid időn belül megtörtént és elkészült a fejlesztési terve, illetve megkezdődött annak végrehajtása. 94 fő van a várakozók listáján, akiknek előgondozásában csoportunk szintén részt vesz. Az egyéni fejlesztési tevékenység így az ismerkedésnél kezdetét veszi.

 

Pszichiátriai ellátás:

Mentálhigiénés ellátás- szociális munka

 • Az intézményben ellátottak mentális állapotának megőrzése és fejlesztése.
 • Egyénre szabott bánásmód, egyéni fejlesztés.
 • Társas kapcsolatok kialakításának segítése, fejlesztése.
 • Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, ezáltal a monotónia oldása.
 • Az ellátottak mentális képességeinek minél hosszabb ideig való szinten tartása, esetlegesen fejlesztése.

A célok megvalósulása érdekében végzett feladatok:

 • ellátottak mentális állapotának folyamatos, rendszeres megfigyelése, felmérése, értékelése,
 • a fentiekhez igazodva – az ellátottak autonómiájának és emberi méltóságának tiszteletben tartásával – személyre szabott, valamint csoportos foglalkoztatási terve kialakítása,
 • ellátottak szabadidejének változatossá tétele, hasznos, tartalmas időtöltés megszervezése,
 • ellátottak társas kapcsolatainak fejlesztése, autizmus kialakulásának megakadályozása, csoportélmény biztosítása, konfliktusok kezelésében segítségnyújtás,
 • alkotás örömének biztosítása, hasznosság tudatának erősítése, feladattudat kialakítása, sikerélményhez való juttatás, s ezen pozitív élményeken keresztül a mentális állapot szinten tartása, esetlegesen fejlesztése,
 • a munkavégzésre képes ellátottak számára az intézmény működési körén belül szervezett munkavégzés biztosítása.

A mentálhigiénés munka keretében az intézmény biztosítja:

 • konfliktushelyzetek megelőzése érdekében egyéni és csoportos megbeszélést,
 • szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
 • szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
 • fejlesztési, foglalkoztatási tervek megvalósítását,
 • hitélet gyakorlásának feltételeit.

Az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével a mentálhigiénés munkatársak szervezik:

 • az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenységek, fekvőbetegek levegőztetése, tornáztatása),
 • szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. irodalmi, természetismereti foglalkozások, felolvasások, rádióhallgatás, tévénézés, kártya és társasjátékok, zenehallgatás, kreatív tevékenységek),
 • kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház, múzeumlátogatások, kiállítások, kirándulások).

Lászlóné Kiss Anikó
Fejlesztő pedagógus