^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Ellátás-gondozás

Fogyatékos ellátás:

A védett, intézményi közegben élő értelmileg akadályozott emberek életében az utóbbi években háttérbe szorult az ápolás-gondozás elsődlegessége. A szakszerűen, magas színvonalon végzett ápoló-gondozó tevékenység beleolvad a mindennapok ritmusába, szerves egységet alkotva a mentálhigiénés ellátással. Az intézmény feladatának a teljes körű, minőségi ellátást-gondozást tekinti, melynek hátterében a magasszintű egészségügyi szolgáltatás is jelen van.
Az értelmileg akadályozott felnőtt emberek –koruktól, aktuális állapotuktól függően- kívánják meg az ápolók, gondozók folyamatos, biztonságos jelenlétét, kiknek feladata a személyi higiéné minőségi biztosítása, az önkiszolgálási készségek fejlesztése, gyakoroltatása az individuumra irányuló szervezett és spontán hatásokon keresztül.
Az ápoló-gondozó részleg munkája tartalmilag igazodik a két épület környezeti feltételeihez, az ott élő lakók szükségleteihez. A súlyosabban, halmozottan sérült ellátottak fokozott gondozást igényelnek. Az ellátottak idejük jelentős részét munkával töltik, szervezett szabadidős tevékenységekben vesznek részt, szabadidejükben bekapcsolódnak a falu életébe.
Kiemelt feladat az egyéni segítségnyújtás szükséges mértékének megtalálása, az önkiszolgálási készség egyéni fejlesztése, a komfortérzés, az „otthon” érzetének kialakítása.
Az ellátási-gondozási feladatok strukturált ellátási-gondozási modell alkalmazásával valósulnak meg. A modell az egyéntől indulva épül fel – fokozatosan, háromszorosan bővülő egységekben - az intézményi nagyközösségig.
Az egyén 4-6 fős kisközösség tagja (lakószoba, lakrész a lakóotthonoknál), melyből 3 alkot egy csoportközösséget.

 

 

Hatékonyságát - az állandóság, valamint a kölcsönös választás lehetőségének elvére épülve - személyi gondozói triumvirátusok garantálják. Működtetésük által a szakszemélyzet hiányzásaiból (betegség, továbbképzés, szabadság, stb.) adódó feladat ellátási hiányok kompenzálódnak.

 • Egy személyi gondozó „különösen” 4 lakó számára biztosítja az egyénnek szóló, tervezett gondozást.
 • Egy személyi gondozónak két állandó helyettese van.
 • A három személyi gondozó köré csoportosuló ellátott (12 fő) a nagyobb létszámú gondozási egységen belül kisebb közösséget alkot.
 • Az így kialakuló kisközösségek egy-egy lakóotthon lakóközösségével azonos létszámúak.

Mit nyújt a személyi gondozói rendszer az ellátottak számára:

 • igényesség kialakulását a személyi és környezeti higiénében.
 • személyes kötődés, kölcsönös bizalom kialakulását.
 • érzelmi és fizikai biztonságot.
 • egyéni igények, kívánságok kielégítését ( környezet, lakhatási feltételek, egyéni ízlés szerinti lakberendezés, ruházat, hobby, stb.).
 • meglévő családi kapcsolatok segítését.
 • baráti és partner kapcsolatok kialakulásának segítését.
 • segítséget a tartalmas, egészséges, minőségében magasabb értékű élet megéléséhez.

 

Pszichiátriai ellátás:

Pszichiátriai Betegek Otthona:

Pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

Az igazgató az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő

 • fertőző betegségben szenved,
 • az ellátásra nem jogosult,
 • az intézmény szolgáltatása állapotának nem megfelelő.

Pszichiátriai Betegek Rehabilitációs Lakóotthona:

A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja.

A rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő bekerülés feltétele a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése. Az ellátást igénybe vevő a lakóotthontól a következő szolgáltatásokat igényelheti: étkezés, munka jellegű foglalkoztatás megszervezése,pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás, egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok),szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények),sportszerek használatának biztosítása. A lakóotthonban a szociális segítő szervezi a foglalkoztatást, a szabadidős programokat.

Továbbiakban a szolgáltatások megegyeznek a két típusú intézményben:

Az intézmény biztosítja a napi háromszori étkezést, szükség esetén diétát, textíliát, tisztálkodási eszközöket, érték- és vagyonmegőrzést, érdekvédelmet, jogi segítségnyújtás igénybevételét.

Egészségügyi ellátást:

 •   orvosi, szakorvosi felügyeletet;
 •   szükség szerinti ápolást;
 •   kórházi kezeléshez való hozzájutást;
 •   alapgyógyszereket;
 •   gyógyászati segédeszközöket;
 •   egészségmegőrző programokat.

Feladataink:

Egyéni gondozási-, ápolási-,foglalkoztatási-, rehabilitációs terv alapján történő teljes körű ellátás, melynek során biztosítjuk a

 • fizikai ellátást,
 • egészségügyi ellátást,
 • mentális gondozást,
 • foglalkoztatást.

 Az intézmény szolgáltatásai:

 • korszerű, egyénre szabott gondozás
 • szükség esetén korszerű, egyénre szabott ápolás
 • fizikai segítségnyújtás
 • mentális gondozás
 • társas kapcsolatok elősegítése
 • izoláció megelőzése
 • szabadidős programok szervezése
 • gyógyszerekhez, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése
 • biztonságos, akadálymentes környezet megteremtése
 • szabad vallásgyakorlás biztosítása
 • életkornak megfelelő szükségletek figyelembevétele
 • törekvés az önellátási képesség minél hosszabb ideig történő megtartására
 • rokoni kapcsolatok elősegítése, ápolása

A szolgáltatás módja:

A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevők számára napi 24 órás folyamatos gondozást, ápolást és egészségügyi ellátást biztosít.

A gondozási és ápolási tevékenység az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül.
A gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását elősegítő tevékenység. Az intézmény ellátottai ellátási szükségletük mértékének megfelelően valamennyien részesülnek gondozásban. A gondozási tevékenység egyénre szabott, egyéni gondozási terven alapul.
Szükség esetén a gondozáson túl, illetve amellett ápolási tevékenységre is sor kerül, mégpedig abban az esetben, ha valamely gondozott egészségi állapotában olyan akut változás következik be (akut betegség), amely szükségessé teszi ápolási feladatok elvégzését. Az ápolás szintén egyénre szabott, egyéni ápolási terven alapul, a szakma szabályai és az orvos utasításai alapján.

Az intézményben folyó gondozási, ápolási és mentálhigiénés feladatok jellege, tartalma:

A gondozószemélyzet kiemelkedő feladata az ellátottak (szolgáltatást igénybe vevők) magasszintű, egyénre szabott komplex gondozása, mely magába foglalja az ellátottak egészségi állapotának védelmét, mind a fizikai, mind a mentális állapot szempontjából.
Fontos feladat az ellátottak önellátási képességének minél hosszabb ideig való megőrzése, szintentartása, aktivitásuk elősegítése, fokozása érdekében.
Bizonyos önellátási képességgel még rendelkező ellátottak részére képességeikhez mért segítség, támogatás megadása áll előtérben, önellátásra teljesen képtelen lakóink számára pedig a teljeskörű ellátás biztosítása.